Zahlensystem

Das Zahlensystem

Ichi Eins
Ni Zwei
San Drei
Yon
Go
Goku
Vier
Fünf
Sechs
Shichi Sieben
Hachi Acht
Kyu Neun
Ju Zehn
ju-ichi Elf
Ju-ni Zwölf
Ni-ju Zwanzig
San-ju Dreißig
Hyaku Hundert
Sen Tausend
Senkyuhyakukyuju-kyu 1999